רשימת קיצורי מקלדת

קשר בין מדע לקובעי המדיניות ולחברה

יעדים:

  • יצירת ערוץ להשתתפות פעילה בפיתוח מדיניות מדע.
  • עידוד אינטראקציות עם גופי תקשורת.
  • פיתוח הקשר בין האקדמיה הישראלית והקהילה.
  • מתן במה להבעת עמדה בנושאים מדעיים בעלי חשיבות לאומית ובין-לאומית.

פעילות: